Ochrana osobných údajov

 
 
 
 
Úvod > Ochrana osobných údajov
 

Zásady spracovania a ochrany osobných údajov

Prehlásenie o ochrane osobných údajov

 

V súvislosti so so spracovaním Vašich osobných údajov,  preto pri ich spracúvaní postupujeme zodpovedne a výhradne v súlade s platnou legislatívnou. V súlade so Všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov (nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ďalej len "Nariadenie") a v súlade s ochranou osobných údajov (GDPR) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z.  - Zákon o ochrane osobných údajov   a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Touto cesto Vás chceme informovať o rozsahu spracovaných osobných údajov , účel využitia osobných údaje, či a komu ich poskytujeme, aké práva máte v súvislosti so spracúvaním svojich osobných údajov, akým spôsobom tieto práva u nás môžete uplatniť.
Naša spoločnosť CS KONCEPT trade, s.r.o. (IČO: 47715707) a naša spoločnosť CS KONCEPT home, s.r.o.(IČO: 48167321) vystupuje ako tzv. prevádzkovateľ osobných údajov. Je našou povinnosťou Vám oznámiť ako s Vašimi údajmi nakladáme. Ak budete mať i napriek tomu otázky alebo budete chcieť uplatniť svoje práva vo veciach spracúvania osobných údajov (pozri čl. 7), obráťte sa prosím na našu zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov: elektronický kontakt: cskoncept@cskoncept.sk , písomný kontakt: CS KONCEPT trade, s.r.o., Hlavná 17, 930 40 Čakany.
V prípade, že ste našimi zákazníkmi , osobné údaje získavame priamo od vás, ak ste osobou, ktorá s nami uzatvorila zmluvu. A sú to nasledovné údaje:
a) identifikačné údaje (meno a priezvisko)                                                                                                                                     
b) kontaktné údaje (najmä adresa miesta trvalého pobytu, e-mailová adresa, telefónne číslo)

Vaše osobné údaje sme oprávnení spracovávať  za účelom a v rozsahu:                                                                                                       
   -  v rozsahu nevyhnutnom pre plnenie zmluvy uzatvorenej s Vami                                                                                                         
   -  v rozsahu nevyhnutnom na splnenie právnej povinnosti, ktorú nám ukladá právny predpis, napr. zákon,                                               
   -  v rozsahu nevyhnutnom na komunikáciu s našimi dodávateľmi,

Ďalej uvádzame podrobnejšie informácie o jednotlivých právnych základoch pre spracúvanie osobných údajov:

Spracúvanie pre plnenie zmluvy, ktorú ste s nami uzatvorili , osobné údaje spracúvame zároveň za účelom uzavretia a plnenia zmluvy, ktorú ste s nami uzatvorili. Ak ste fyzickou osobou spracúvame vaše osobné údaje za účelom uzatvorenia zmluvy, ďalej za účelom komunikácie s Vami a plnenia našich zmluvných povinností, ktoré sa vzťahujú na predmet zmluvy  (napr. za účelom telefonickej konzultácie požiadavky, žiadosti, reklamácie apod.)   Spracúvanie pre splnenie právnej povinnosti, ktorú nám ukladá právny predpis .  Vystavujeme účtovné a daňové doklady, ktoré sme povinní uchovávať a archivovať po dobu stanovenú právnymi predpismi, najmä zákonom o účtovníctve, zákonom o dani z príjmov a zákonom o dani z pridanej hodnoty  . Spracúvanie osobných údajov popísaných vyššie vykonávame za účelom splnenia našich zákonných povinností v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov  - na základe vami udeleného súhlasu sme oprávnení spracúvať osobné údaje v rozsahu, v akom ste nám ich poskytli .Doba uloženia osobných údajov - Vaše osobné údaje uchovávame iba na nevyhnutný čas a archivujeme podľa zákonných lehôt, ktoré nám ukladajú právne predpisy. Osobné údaje spracúvame počas trvania zmluvného vzťahu či iného právneho titulu, ktorý nám umožňuje Vaše osobné údaje spracúvať. To znamená, že máme nastavené prísne vnútorné pravidlá, ktoré preverujú zákonnosť držania osobných údajov, a osobné údaje neuchovávame dlhšie, ako sme oprávnení. Po strate zákonného dôvodu vykonávame výmaz príslušných osobných údajov, za predpokladu, že nemáme iný zákonný dôvod na ich spracúvanie alebo súhlas so spracúvaním.

Komu poskytujeme vaše osobné údaje  - ak nevyplýva z nižšie uvedeného inak, nikomu vaše osobné údaje neposkytujeme ani nesprístupňujeme, nevyužívame ani služby externých sprostredkovateľov osobných údajov, ktoré uchovávame po dobu nevyhnutne nutnú. Osobné údaje spracovávame iba v Slovenskej republike, prípadne v členských štátoch EÚ. Vaše osobné údaje spracovávame korektným a transparentným spôsobom, v súlade s právnymi predpismi.                                                    
Ďalej uvádzame vaše práva, práva dotknutej osoby, ktoré vám vznikli v súvislosti so spracovaním vašich osobných údajov:

Právo na prístup k osobným údajom - máte právo na prístup k osobným údajom týkajúcich sa vás ako tzv. Dotknutej osoby. Ďalej máte právo získať od nás potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, sú, alebo nie sú spracovávané, a ak je to tak, máte právo vyžiadať si kópiu týchto osobných údajov.

Právo na opravu osobných údajov - ak sa domnievate, že osobné údaje, ktoré o vás spracovávame, sú nepresné alebo neúplné, máte právo nás požiadať o ich opravu alebo doplnenie.

Právo na výmaz ( "právo byť zabudnutý") - máte právo požadovať, aby sme bez zbytočného odkladu vymazali osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, avšak len ak je daný ktorýkoľvek z ďalej uvedených dôvodov:

• osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo spracovávané                                                           
• odvolali ste vami udelený súhlas, na základe ktorého boli osobné údaje spracované a súčasne neexistuje žiadny ďalší právny dôvod spracovanie (napr. naša       povinnosť spracovávať tieto osobné údaje spôsobom uloženým nám právnym predpisom)                                                                                               
• vzniesli ste námietky proti spracovaniu podľa čl. 7.6 a vyšlo najavo, že na našej strane neexistujú žiadne dostatočné oprávnené záujmy, pre ktoré by sme mali     právo tieto osobné údaje spracovávať                                                                              
• osobné údaje nezákonne spracované                                                                                                                                                      
• osobné údaje sa musia vymazať pre dodržanie právneho záväzku, ktorá sa na nás vzťahuje,
 
My sme následne povinní osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, skutočne vymazať, existujú však výnimky stanovené právnymi predpismi.

Máte právo na obmedzenie spracovanie, a to v ktoromkoľvek z týchto prípadov:

 

• ak popierate presnosť osobných údajov (avšak v takom prípade odporúčame skôr využiť právo na ich opravu podľa)                                               
• je spracovanie osobných údajov protiprávne, ale odmietate vymazanie takýchto osobných údajov        
• ak nás požiadate, môžeme vaše vybrané osobné údaje spracovávať aj vtedy, ak to nie sú potrebné na účel, na ktorý     ste nám ich poskytli (napr. v súvislosti s    uplatnením nároku na súde, ku ktorému nami spracovávané osobné údaje potrebujete)                                • vzniesli ste námietku proti spracovaniu, pričom nie je jasné, či náš oprávnený záujem prevažuje nad vašimi oprávnenými záujmami.

Máte právo namietať proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, a to vtedy, ak spracovávame osobné údaje na základe čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenie, teda z dôvodu našich oprávnených záujmov.

Máte právo získať osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a prípadne právo odovzdať tieto údaje inému subjektu, bez toho aby sme vám v tom bránili.

Ak ste nám poskytli súhlas so spracovaním osobných údajov na účely, ktoré taký súhlas vyžadujú, máte právo kedykoľvek tento súhlas odvolať.

Máte právo podať sťažnosť dozornému úradu, a to v prípade, že sa domnievate, že spracovaním osobných údajov dochádza k porušeniu právnych predpisov. Sťažnosť môžete podať na adrese dozorného úradu: Úrad pre ochranu osobných údajov (ÚOOÚ) Hraničná 12, 8 21 03 Bratislava.

 

CS KONCEPT trade, s.r.o.,  Hlavná 17, 930 40 Čakany, IČO: 47715707,  DIČ: 2024078672, IČ DPH: SK2024078672 ,
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, vo vl. č. 34335/T, odd.Sro., mail: cskoncept@cskoncept.sk, www.cskoncept.sk
 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 25.05.2018.